Bài đăng phổ biến

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

CÂY CẢNH GIỚI
CÂY CẢNH GIỚI
Ta ngồi  trên ngọn cây cao
Lặng nghe gió thổi rì rào bên tai
Chân trời rực ánh ban mai
Trường sơn dẫy núi chạy dài trùng xa

Đây chòi cảnh giới của ta
Dõi theo quân giặc xua quân đi càn
Phía Ba Gia, lau sậy ngút ngàn
Chiến địa phơi nghìn xác gặc Viễn chinh

Ta ngồi đón ánh bình minh
Cành cây cảnh giới che mình trên cao
Phòng khi quân giặc kéo vào
Cối, pháo ta nện – Giặc sa bãi mìn

Chòi cao, con mắt thông tin
Địch đi mấy hướng cũng tìm thấy ngay
Tin về bộ đội ta hay
Bao vây diệt gọn tin bay khắp vùng

Đây chòi cảnh giới kiên trung
Mưa bom bão đạn mịt mùng đứng đây
Có trận địch giội pháo bầy
Dọn sạch cây cối ở ngay bên đồi

Còn cây vẫn đứng đấy thôi
Hiên ngang như thể đất trời mùa xuân
Cây che cho những đoàn quân
Ẩn mình dưới gốc - Xuất thần tiến công

Đây chòi cảnh giới thành đồng
Dõi trông lũ giặc xua quân đi càn
Vài phút sau– súng nổ ran
Bọn giặc đi càn bị đánh tả tơi
Súng im quân giặc chạy rồi
Cành cây cảnh giới đâm chồi nở hoa.

  Đại đội 2 chọn cây châm làm chòi cảnh giới ở chòm nhà ông Hòe thôn Đồng Nhơn Bắc, Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, những trận chống càn bảo vệ vùng giải phóng năm 1973