Bài đăng phổ biến

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2008

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Về nhận thức:
a/. Về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Sau ba mươi năm thống nhất độc lập, đất nước ta đã và đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phát triển nhằm xây dựng xã hội mới, một xã hội mà “ Dân giầu, nước mạnh, công bằng, Dân chủ văn minh” theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên hết sức quan trọng, bởi vì tư tưởng đao đức của Hồ Chí Minh luôn là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thách thức, khó khăn để tiến lên. Đặc biệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là một biện phát quan trọng để mọi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng sửa chữa, trau rồi, khắc phục tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
- Trước hết cần nhận thức về đạo đức. Đạo đức, là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tác, chuẩn mực, định hướng giá trị đựợc xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác và toàn xã hội. Đối với mỗi cá nhân, ý thức và hành vi đạo đức mang tính tự giác, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu bên trong, đồng thời chụi tác động của dư luận xã hội, sự kiểm tra của những nguời xung quanh.
Đạo đức xã hội bao gồm ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức.Ý thức đạo đức là toàn bộ quan niệm về thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm trách nhiệm, hạnh phúc công bằng v.v. và về những qui tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi, ứng xử cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân.
Hành vi đạo đức là sự biểu hiện trong ứng xử thực tiển của ý thực đạo đức mà con người đã nhận thúc và lựa chọn. đó là sự ứng xử trong các mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, với tự nhiện, đồ vật, với xã hội và với chính mình.
Quan hệ đạo đức là hệ thống mối quan hệ giữa người với người trong xã hội, xét về đạo đức. Quan hệ đạo đức thể hiện dưới các phạm trù bổn phận, lưong tâm nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, cộng dồng và toàn xã hội.
Đạo đức là một phạm trù lịch sử, kết quả của quá trình phát triển xã hội loài người. Đạo đức thuộc kiến trúc thượng tầng, chịu sự qui định bới cơ sở hạ tầng. Sự thay đổi của hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ làm thay đổi các chuẩn mực đạo đức xã hội. Tuy nhiên, nhiều chuẩn mực, giá trị đạo đức, như nhân đạo, dũng cảm, vị tha…, có ý nghĩa toàn nhân loại và tồn tại trong các xã hội khác nhau.
Do tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, nên trong xã hội có giai cấp, đạo đức mang tính giai cấp. Trong xã hội có giai cấp đối kháng, chuẩn mực đạo đức của giai cấp thống trị chi phối đạo đức xã hội.
Do hành vi đạo đức bắt nguồn từ ý thức đạo đức, nên đạo đức thường tỷ lệ thận với trình độ học vấn, trình độ nhận thức của mỗi cá nhân. Nhưng không phải cứ có trình độ học vấn cao là có trình độ văn hóa, đạo đức cao và ngược lại, bới có sự khác biệt và có khoảng cách giữa ý thức đạo đức và hành vi đạo đức, giữa nhận thức và hành động của mỗi người.
Vai trò đạo đức trong xã hội.
Đạo đức có vai trò hết sức quan trọng trong xã hội: Đạo đức, với những chuẩn mực giá trị đúng đắn, là một bộ phận quan trong của nền tảng tinh thẫn xã hội.
Đạo đức góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hôi “dân giàu, nước mạnh, công bằng, đân chủ, văn minh”.
Trong xã hội sự khủng hoảng của đạo đức là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội…
Vai trò đạo đức thể hiện rõ trong các chức năng của đạo đức trong đời sống xã hội.
Chức năng giáo dục: Những chuẩn mực đạo đức được cộng đồng chấp nhận tác động vào hành vi đạo đức của mỗi cá nhân, để mỗi cá nhân tự giáo dục, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách của mình theo chuẩn mực chung của xa hội.
Khi nhận xét đánh giá người khác, người nhận xét cũng tự điều chỉnh mình, tức là tự giáo dục mình qua đó làm cho chuẩn mực đạo đức của xã hội ngày càng hoàn thiện.
Chức năng điều chỉnh: Chuẩn mực đạo đức điều chỉnh hành vi của các cá nhân, của cả cộng đồng và mối quan hệ giữa người và người trong xã hội.
Các nguyên tắc, chuẩn mực và định hướng giá trị đạo đức, cùng với sự kiểm tra, đánh giá của toàn xã hội có tác dụng điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, để họ tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu chung của cộng đồng.
Những chuẩn mực đạo đức được cộng đồng và toàn xã hội thừa nhận cùng với pháp luật và những qui định khác, là cộng cụ quan trọng để điều chỉnh quan hệ đạo đức của cả cộng đồng.
Trong quan hệ giữa con người với con người quan niệm hành vi đạo đức của người này có tác động đến quan niệm và hành vi đạo đức của người khác và ngược lại.
Chức năng phán ánh: Chung ta đã biết tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, nên sự tồn tại mâu thuẩn xã hội cũng thể hiện trong đạo đức xã hội.
Hành vị đạo đức của mỗi cá nhân trong xã hội ngoài thể hiện ý thức đạo đức của họ còn phản ánh quan hệ lợi ích của họ với các cá nhân khác và toàn xã hội.
Sự phê phán của xã hội về những hành vị đạo đực của mỗi cá nhân thể hiện mối quan hệ xã hội hiện thực.
Truyến thống và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta
Trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh lâu dài dựng nước và giữ nước đân tộc ta đã hình thành nên các chuẩn mực, giá trị đạo đức tốt đẹp trong quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội phù hợp với yêu cầu tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta luôn coi trọng và phát huy các chuẩn mực, giá trị đạo đức tốt đẹp. Đó là ruyền thống yêu quê hương đât nước, gắn bó với thiên nhiên, với cộng đồng, đoàn kết, thủy chung, nhân ái, quí trọng nghĩa tình, cần cù, yêu lao động, dũng cảm kiên cường, hiếu học sáng tạo…
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới, Đảng và Bác Hồ luôn luôn chăm lo gìn giữ và phát huy truền thổng đạo đức tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nền đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Đó là lòng yêu nước, thương mòi, săn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, sống có tình, có nghĩa, có đạo đức, có lý tưởng, vì nước, vì dân, có ý chí tự lực tự cường, tinh thân đoàn kết nhân aí… Đạo đức cách mạng đã trở thành một bộ phận quan trong của nền tảng tinh thần xã hội.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, truyền thống đạo đức của dân tộc đã được phát triển và bổ sung thêm các giá trị mới. Đó là những phẩm chất đạo đức mới, tiến bộ được xã hội thừa nhận như: năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt khó, quyết chí làm giàu, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và những giá trị đạo đức mới hình thành trong giai đoạn mới là xu thế chủ đạo, quyết đinh chiều hướng phát triển của đạo đức xã hội ta trong giai đoạn hiện nay.
Về sự suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.
Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần nêu lên những mặt tốt đẹp của đạo đức trong thời kỳ đổi mới, đồng thời cũng chỉ ra thực trạng và mức độ suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và xã hội, thể hiện các dạng chủ yêu sâu đây:
- Một là, chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi… có xu hướng phát triển. một bộ phân cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, lợi dụng vị trí lãnh đạo và quyền lực để mưu lợi cá nhân, coi nhẹ lợi ich tập thể. Vi phạm tư cách đảng viên, trách nhiệm công dân.
- Hai là, nạn tham nhũng, đưa và nhận hối lộ, bòn rút của công… diễn ra nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vưc, trở thành “Quốc nạn”.
- Ba là, quan liêu, xa dân, lạnh đạm, vô cảm truớc khó khăn bức xúc, yêu cầu chính đáng của dân, làm giảm lòng tin của quần chúng đối Đảng và nhà nước.
- Bốn là, lối sống thiếu trung thực, cơ hội, “chạy chọt” khá phố biến, gây mất đoàn kết nội bộ.
- Năm là, nói không đi đôi với làm, nói và làm trái nghị quyết của Đảng, nói nhiều làm ít, phát ngôn tùy tiện, cục bộ địa phương chủ nghĩa,.. gây rối ren nội bộ, mất uy tín trước quần chúng.
- Sáu là, Suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ giữa cá nhân với xã hội. Như: tranh chấp tài sản trong gia đình, ngược đãi cha mẹ, ông bà, lừa đảo bạn bè … tăng lên. Lối sống buôn thả, thiếu ý chí phân đấu .v.v. tồn tại trong không ít nguời.
- Bảy là, đạo đức nghề nghiệp bị sa sút, ngay cả trong lĩnh vực được xã hội tôn vinh như y tế, giáo dục, pháp luật, báo chi…
Tinh chất nghiêm trọng sự suy thoái về đạo đức, lối sống, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cùng với những tiêu cực trong xã hội được Đại hội X của Đảng coi là “môt nguy cơ, thách thức lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.”
Trình trạng suy thoái đạo đức có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan và khách quan chính sâu đây:
Về nguyên nhân khách quan.
Sự chuyển đổi cơ chế kinh tế đã tác động không nhỏ đến đạo đức xã hội. Kinh tế thị trường một mặt thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, mặt khác kích thích chủ nghĩa cá nhân cực đoan, chạy theo lợi ích vật chất, bất chấp kỷ cương đạo lý. Một số người do nhận thức không đầy đủ hoặc kém vững vàng trước những biến động đó đã để chủ nghĩa cá nhân phát triển, xa rời những giá trị đạo đức, để chủ nghĩa thực dụng chi phối hành vi đạo đức của họ.
Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa bùng nổ, thông tin toàn cầu đã tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong điều kiện đó những mặt tiêu cực của văn hóa, lối sống tư sản phương Tây có điều kiện phát triển mạnh vào nước ta, trong khi chúng ta chưa có biện pháp ngăn chặn hưu hiệu. Mặt khác, các thế lực thù địch lợi dụng toàn cầu hóa để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, thực hiện cuộc “xâm lăng” về văn hóa, đạo đức.
Do sự “lạc hậu tương đối” của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội, trong xã hội ta vẫn còn tàn dư của đạo đức phong kiến, thực dân. Thực trạng đó trong chừng mục nhất định đã góp phần làm xói mòn giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta.
Trong điều kiện phong trào cách mạng thế giới lâm vào thoái trào. Các thế lực thù địch đã, đang chủ động tác động vào đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, coi đó là biện pháp thực hiện “diễn biến hòa binh”. Trên thực tế, đã có một số người công khai hay ngấm ngầm, trở thành truyền truyền cho lối sống tư sản, thực dụng, vô tình hay hữu ý đã phản bội lại mục tiêu lý tưởng đã lựa chon.
Về nguyên nhân chủ quan:
Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò nền tảng đạo đức trong ổn định và phát triển xã hội, chưa gắn chặt phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa, đạo đức lối sống. Một thời gian dài biểu hiện buông lỏng việc giáo dục, quản lý cán bộ, công chức, thiếu sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trong công tác tổ chức cán bộ, việc đánh giá qui hoạch lựa chọn, bồi dưỡng, đề bạt, quản lý cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp chưa coi trọng xem xét chặt chẽ các tiêu chuẩn đạo đức.
Sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, đơn vị còn bị xem nhẹ, có nơi tê lệt, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật còn hình thức, chưa nghiêm minh, chính xác.
Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ có chức có quyền và gia đình họ, chưa làm gương về đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.
Giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.
- Xuất phát từ thực tế nêu trên, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là yêu cầu cấp thiết của sự ghiệp cách mang trong giai đoạn phát triển mới.
Văn hóa, đạo đức là bộ phận trọng yếu của nền tảng tinh thần và động lực phát triển xã hội. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có nguy cơ làm giảm sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tác động đến phát triển bền vững của xã hội.
Sự suy thoái đạo đức, lối sống đang phá hoạt hạnh phúc nhiều gia đình, làm giảm nguồn lực gây hậu quả xấu đến phát triển kinh tế.
Sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội, nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín lãnh đạo của Đảng. Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.
Vì vây, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đổi với việc giáo dục đạo đức là:
Trong khi đặt ra phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Đảng ta khảng định vai trò quyết định là nhân tố con nguời, vai trò nền tảng tinh thần là động lực phát triển văn hóa, đạo đức. Giáo dực đạo đức là một biện pháp thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo điều kiện phát triển nhanh, hiệu quả bền vững của đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh. xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.
Văn hóa, đạo đức là động lực phát triển xã hội, công cuộc đổi mới đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, cần phát huy mạnh mẽ những chuẩn mực đạo đức mới như năng động, sáng tạo, quyết tâm không chịu đói nghèo, đưa đất nước tiến lên cùng thời đại… là động lực to lớn đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời đòi hỏi chung ta phải biết giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức tuyên thống, hình thành, bổ sung những giá trị mới. gìn giữ bản sắc văn hóa Việt nam.
Kinh tế thị trường phát triển, càng đặt ra yêu cầu cao về đạo đức xã hôi nói chung, đạo đức trong kinh doanh nói riêng, mỗi cá nhân muốn thành đạt phải biết canh tranh, hợp tác, năng động sáng tạo, đảm bảo chữ “tín” có lương tâm nghề nghiệp.
Trong trình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống đang như hiện nay, cán bộ, đảng viên của Đảng muốn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, lãnh đạo được quần chúng, nhất thiết phải học tập, tu dưỡng, rèn luyên để trở thành tấm gương trong sáng về đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên, cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liên chính, chi công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Học tập, tu dưỡng đạo đức, đòi hỏi mỗi nguời phải thường xuyên học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện mình, Mọi sự buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện, xa rời quản lý giáo dục của tập thể, cộng động, đoàn thể và gia đình là con đường dẫn tới hư hỏng, tự đánh mất chính bản thân mình.
b/. Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức, Người đã để lại nhiều bài viết, bài nói, tác phẩm về đạo đức.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng chủ nghĩa Mac – Lenin. Đó là sự tiếp thu có chon lọc và phát triển những tinh hoa đạo đức của nhân loại.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức.
Ngay từ lúc đầu đến với cách mạng Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng, Người viết “Nguời cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”
Với mỗi người, Hồ Chí minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng phát triển của mỗi con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Người viết “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”
Theo Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trong thử thách. Người viết có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không rụt rè, lùi bước”; “Khi gặp thuận lợi, thành công vẫn giữ vũng tinh thân gian khổ, chất phác, khiêm tốn”, mới “lo trước thiên hạ, vui sau thiện hạ”
Với Hồ Chi Minh nêu ra năm điểm đạo đức mà người đảng viên phải gìn giữ cho đúng đó là:
Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.
Ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng.
Vô luận trong mọi hoàn cảnh nào cũng quyết tâm chống mọi kẻ địch, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu.
Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết.
Hòa mình với quàn chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.
Tư tưởng Hồ Chi Minh đặc biết mở rộng trong lĩnh vực đạo đức của cán bộ đảng viên, nhất là khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Trong bản di chúc, Nguời viết “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. thật sự cần kiêm liêm chính chí công vô tư”.
Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo. Đó là:
- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.
- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng
- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người
- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
Cần, kiêm, liêm, chính, chí công, vô tư là nền tảng của đời sống mới, là sản phẩm trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, là mối quan hệ “với tự mình”.Hồ Chi Minh quan niệm cần, kiêm, liêm, chính là bốn đức tính của con người, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Và Người đã giải thích cặn kẽ, cụ thể nội dung từng khái niệm. Cần, kiêm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công, vô tư. Cần, kiêm, liêm, chính dẫn đến chí công, vô tư. Ngược lại chí công vô tư một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiêm, liêm, chính.
Đối với cán bộ, đảng viên học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trong và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nội dung cụ thể là:
Thưc hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cần quán triệt các nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển.
Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, chính, chí công vô tư” nêu cao phẩm giá của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
v>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét